סטודנט/ית יקר/ה,

ברוך הבא לאתר הגשת הבקשה למלגת מועצה אזורית שדות דן
 

פרטים אישיים

מגדר * שדה חובה

פרטי חשבון בנק

שירות צבאי / לאומי

לימודים

מקורות מימון

פרטי הורים ואחים

התנדבות

מסמכים

 

* לאחר שליחת הבקשה יהיה באפשרותך לצרף מסמכים נוספים לפי הצורך.
 

הצהרת סטודנט:

1. אני מצהיר/ה בזאת כי אני תושב/ת במועצה אזורית שדות דן.
2. אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים, מדויקים ומלאים.
3. אני מצהיר/ה כי קראתי את התנאים לקבלת המלגה, ואני מתחייב/ת לפעול לפיהם.
4. ידוע לי, כי בעצם הגשת בקשת המלגה אני מסכים/ה לכל האמור בתנאים לקבלת המלגה.
5. אני מתחייב/ת להשתתף בפעילות למען הקהילה כמפורט בתנאים לקבלת מלגה.
אנא סמן * שדה חובה