הבקשה לרישיון תוגש על ידי בעל העסק. יש להגיש בקשה לרישיון לעסקים טעוני רישוי, בעת פתיחת עסק חדש, שינוי מקום העסק, שינוי בבינוי (כגון הגדלה / צמצום השטחים), שינוי בבעלות וכדומה.
להגשת בקשה לרישוי עסק לחצו על  טופס 2 בקשה לרישיון.pdf