המנהל הכללי של משרד הפנים מינה ועדת חקירה קבועה להסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצות האזוריות. בתוקף זאת הורה המנהל הכללי על חקירה בדבר הסדרת גבולות הוועדים המקומיים במועצה האזורית עמק לוד. הוועדה בתחום הוועד המקומי כפר חב"ד.

 

מצ"ב נוסח המודעה שפורסמה בעיתונות.

 

ישיבת הועדה נקבעה ליום 26.06.2018. המפות זמינות באתר האינטרנט של משרד הפנים www.moin.gov.il. ניתן להעביר התייחסויות בכתב ו/או בקשות להופיע בפני הועדה עד ליום 21.06.2018 בשעה 10:00 למייל המצויין במודעה. הועדה תשלח זימון פרטני לדיון לכל מי שביקש להופיע בפניה ו/או רואה לנכון לזמנו.