פרוגרמה למגורים ותעסוקה 

פרוגרמה למוסדות ציבור 

קביעת אזורים בעלי פוטנציאל להרחבה ופיתוח למגורים

קביעת אזורים לפיתוח תעסוקה

שטחים פתוחים : ייעודי קרקע, תשתיות, איכות הסביבה