המועצה החלה בהכנת תכנית מתאר כוללנית לתחום התכנון של המועצה. 

מהי תכנית מתאר כוללנית?

תכנית מתאר כוללנית מגדירה את מדיניות התכנון הכוללת של הרשות, ובה בעת מהווה בסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה. לאחר אישורה של התכנית במוסדות התכנון, תהיה רשאית הועדה המקומית לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות ליישובי המועצה, התואמות את תכנית המתאר.

מטרת העל של התכנון הינה לגבש את מדיניות התכנון של המועצה האזורית ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב והצביון הכפרי תוך הבטחת איכות חיים בראייה עתידית של פיתוח בר- קיימא.

 

מי מכין את התכנית?

צוות התכנון מורכב מצוות מקצועי רחב ורב תחומי בראשות פיטלסון, שילה, יעקובסון אדריכלים וכולל מומחים בתחומי התכנון, אדריכלות, כלכלה, איכות סביבה, נוף, חברה, שימור ותשתיות. בשלב הראשון לומד הצוות את הרקע הנדרש לתכנונה ש המועצה ואוסף לצורך כך מידע רב מגורמים שונים - נציגי המועצה, אנשי מקצוע ותושבים, במטרה לגבש את סוגיות התכנון המרכזיות המונחות לפתחה של התכנית.

 

שיתוף הציבור בהכנת התכנית

כחלק בלתי נפרד ומוביל מתהליך התכנון תכנית המתאר מלווה בהליך שיתוף ציבור המאפשר לתושבים להפוך מגורם מושפע למשפיע. תהליך שיתוף הציבור מתחיל כבר בשלבי התכנית הראשונים וילווה את התהליך לכל ארכו. בשלב הראשון כחלק מלימוד המצב הקיים יערכו פגישות עם נציגי הישובים (מזכירי ועדים, מזכירי אגודות, וועדים מקומיים, חברי אגודה ועוד). בשלבים הבאים בהכנת התכנית יערכו מפגשים נוספים עם הציבור.

 

המעוניינים ללמוד עוד ולקבל מידע נוסף על תהליך התכנון ותוצריו יוכל למצוא בדף זה מידע תכנוני והסברים נוספים.