קבלת מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה

​על פי חוק הרישוי ניתן לקבל מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש באמצעות הגשת בקשה לקבלת מידע מקדמי (הכרוכה בתשלום אגרה) לרשות הרישוי (בחלק מהרשויות ניתן להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית באמצעות האינטרנט) או לגוף הרישוי ממנו דרוש המידע (למשל בקשת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות). לבקשה המקדמית יש לצרף תכניות הנדסיות חתומות ע"י "בעל מקצוע מוסמך" כקבוע בחוק הרישוי. הרשות שפונים אליה חייבת למסור את המידע המקדמי בתוך 30 יום​.


הגשת הבקשה לרישיון עסק ותשלום אגרה

​הגשת הבקשה לאגף רישוי עסקים באמצעות טופס בקשה לקבלת רישיון עסק (אשר ניתן במסגרת ההנחיות להגשת בקשת רישיון). הבקשה תכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:

תרשים סביבת העסק (שמציג את הגוש והחלקה שבהם העסק שוכן, את החלקות שנמצאות ברדיוס של 500 מטר מהעסק וכן את הדרכים המובילות לעסק).

מפה מצבית (בה יצוינו מקומו המדויק של העסק בבניין שבו הוא שוכן, מתקני סילוק האשפה, צנרת הגז, מערכות לכיבוי אש ומקומות חניה).

תכנית עסק (הנדסית) (תוכנית אדריכלית המציגה, בין השאר, את החלוקה הפנימית של הבניין שבו העסק שוכן, את שטח העסק ומערכות סניטציה וביוב)  חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" (קרי, אדריכל או מהנדס אזרחי).

אישור תשלום  אגרה - אם הבקשה מתייחסת ל"מפעל מסוכן" על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל בו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם, כפי שנקבע ​בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), תשנ"ג, 1963​. יובהר, כי תשלום האגרה מחושב בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה (כגון מסעדה והגשת משקאות אלכוהוליים – שני פרטי רישוי).


בחינת הבקשה והעברתה לאישור נותני האישור

​רשות הרישוי ברשות המקומית צריכה לדון בבקשה תוך 21 יום ולהחליט אם היא ממשיכה בהליך הרישוי או שיימסר לעסק סירוב בנסיבות שרשות הרישוי תמצא מוצדקות ותואמות את החוק. רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה המסמכים הדרושים. הסירוב יימסר בכתב ומנומק.​

העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור

לאחר קליטת הבקשה ואישורה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לקבלת חוו"ד של גופי האישור נותני שירותים נדרשים (על פי סוג העסק) וגופים נוספים על פי הצורך. כמו כן, הרשות בודקת את התאמת הבקשה לחוקי התכנון והבנייה באמצעות מחלקת ההנדסה/הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת תכניות המבנה של העסק, וכן בודקת אם הוא תואם את השימוש שמיועד למבנה בתוכנית בניין העיר.
יובהר ויודגש, כי רשות הרישוי היא זאת שקובעת את הגופים שאישורם נדרש להוצאת רישיון עסק, והיא אמורה להפנות אליהם את הבקשה לקבל חוות דעת. 

בחינת הזכאות לרישיון/ היתר זמני .