דרישות פרטניות מעסקים לפי פריט בצו רישוי עסקים

קבוצה 1 – בריאות, רוקחות, קוסמטיקה – פריט 1.1 בית מרקחת

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. וזאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המפורטות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".


הגדרות אזורי המועצה אזורית עמק לוד (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) - אזה"ת צריפין (מחסני הסוכנות) – מחולק ל-2 אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה 

אזה"ת ניר צבי – מחולק ל- אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

מרכז מסחרי כפר חב"ד -  תעשייה 
חניון חנה וסע – חניית רכבים לטווח קצר, חנות נוחות.

אזורי תעשייה ומסחר שטרם ניבנו

משמר השבעה – מחולק ל- 2 אזורים:

 • תעשייה 
 • מרכז נופש ופנאי

מרכז מסחרי כפר חב"ד – מסחרי.

 

פריט תיאור העסק טעון רישוי דרישות האגף / מחלקה / גורם רלבנטי מדיניות המועצה
1.1 בית מרקחת

מבקש הרישיון יפנה פסולת רפואית ופסולת תרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי כל דין.

יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר למשך שנה לפחות ולהציגם לנציג המועצה עפ"י דרישתו.

מותר לפי תב"ע בתוקף.
 

 

דרישות פרטניות מעסקים לפי פריט בצו רישוי עסקים

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה – פריט 2.1 גז, פריט 2.1ה' תיקון מיכלים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. וזאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המפורטות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה אזורית עמק לוד (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) - אזה"ת צריפין (מחסני הסוכנות) – מחולק ל-2 אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

אזה"ת ניר צבי – מחולק ל- אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

מרכז מסחרי כפר חב"ד -  תעשייה
חניון חנה וסע – חניית רכבים לטווח קצר, חנות נוחות.

אזורי תעשייה עתידים

משמר השבעה – מחולק ל- 2 אזורים: א. תעשייה ב. מרכז נופש ופנאי
מרכז מסחרי כפר חב"ד – מסחרי.

 

פריט תיאור העסק טעון רישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
2.1ה תיקון מכלים   מותר רק באזה"ת ובהתאם לתוכנית בתוקף ובהתאם לתנאים שאושרו ע"י איכות הסביבה ומשרד הבריאות וכן אישור מהנדס בטיחות.
2.2א תחנת דלק   ההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית מתאר ארצי – תמ"א 4/18, בהתייחס לסוג התחנה,  באזורי תעשיה ובכל מקום אחר רק בהליכים סטטוטוריים מתאימים ובהתאם לכל תכוניות שבתוקף.
 

דרישות פרטניות מעסקים לפי פריט בצו רישוי עסקים

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים, 3.4 חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי 3.4ג' מכירתם

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. וזאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המפורטות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה אזורית עמק לוד (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) - אזה"ת צריפין (מחסני הסוכנות) – מחולק ל-2 אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

אזה"ת ניר צבי – מחולק ל- אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

מרכז מסחרי כפר חב"ד -  תעשייה
חניון חנה וסע – חניית רכבים לטווח קצר, חנות נוחות.

 

אזורי תעשייה עתידים

משמר השבעה – מחולק ל- 2 אזורים:

 • תעשייה
 • מרכז נופש ופנאי

מרכז מסחרי כפר חב"ד – מסחרי.

 

פריט תיאור העסק טעון רישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה   מאושר רק באזורי תעשייה
3.4א' מכירתם   מאושר באזורי תעשייה
 

דרישות פרטניות מעסקים לפי פריט בצו רישוי עסקים

קבוצה 4 – מזון, 4.2 בית אוכל, פריט 4.2א' מסעדה, בית קפה, לרבות משקאות משכרים לצריכה במקום.

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. וזאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המפורטות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

 

הגדרות אזורי המועצה אזורית עמק לוד (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) - אזה"ת צריפין (מחסני הסוכנות) – מחולק ל-2 אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

אזה"ת ניר צבי – מחולק ל- אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

מרכז מסחרי כפר חב"ד -  תעשייה
חניון חנה וסע – חניית רכבים לטווח קצר, חנות נוחות.

אזורי תעשייה עתידים

משמר השבעה – מחולק ל- 2 אזורים:

 • תעשייה
 • מרכז נופש ופנאי מרכז מסחרי כפר חב"ד – מסחרי.

 

פריט תיאור העסק טעון רישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי
4.2א' בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום במידה ובעסק יש עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר – מבקש הרישיון יקיים את כל דרישות הרופא הווטרינר הרשותי המופיעים בסעיף 4 בפרק דרישות כלליות.   מבקש הרישיון יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירונית. מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד 2014.   המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן של תיווצר גלישת דלקים, שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית. הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו ליחידה לאיכות הסביבה על פי דרישה.   כל עסק שנוצר בו שמן מאכל משומש, יתקין בשט העסק מיכל ייעודי לאיסוף השמן המשומש. המיכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כךם שפינה את השמן המשומש כאמון ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנתיים ויוצגו ליח' לאיכות הסביבה על פי דרישה.   מבקש הרישיון למעט מבקש הרישיון שקבל פטור מאת היח' לאיכות הסביבה. יתקין את כל האמצעים הנדרשים למניעת מטרדי עשן וריחות מבית העסק.   ככלל, בישול בבית עסק יתאפשר ע"י מכשירי חשמל או גז בלבד בהתאם להנחיות המועצה, למעט בתי עסק מיוחדים לאישור פרטני של המועצה.
 

דרישות פרטניות מעסקים לפי פריט בצו רישוי עסקים

קבוצה 5 – מים ופסולת 5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים פריט 5.1ב' איסופה, הובלתה פריט 5.3 שפכים וקולחין פריט 5.3ג' הובלתם במכליות

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. וזאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המפורטות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה אזורית עמק לוד (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) - אזה"ת צריפין (מחסני הסוכנות) – מחולק ל-2 אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

אזה"ת ניר צבי – מחולק ל- אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

מרכז מסחרי כפר חב"ד -  תעשייה
חניון חנה וסע – חניית רכבים לטווח קצר, חנות נוחות.

אזורי תעשייה עתידים

משמר השבעה – מחולק ל- 2 אזורים:

 • תעשייה
 • מרכז נופש ופנאי

מרכז מסחרי כפר חב"ד – מסחרי.

 

פריט תיאור העסק טעון רישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
5.1ב' איסופה, הובלתה מבקש הרישיון לא יבצע בפסולת הנאספת כל פעולה של עיבוד, ניצול, מחזור או מיון. אלה רק באתר מורשה על פי כל דין וע"י הרשות (במידה והאתר נמצא בתחומה). מבקש הרישיון יאחסן כל אצירה – ריקים או מלאים – במקום המאושר ע"י המועצה. חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך ע"י המועצה. מבקש הרישיון יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, רק בתחנת מעבר או באתר סילוק פסולת שאושרו ע"י המשרד להגנת הסביבה. שטיפת הרכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך ע"י המועצה.        
5.3ג' הובלתם במכליות חניית המכלית בתום שעות העבודה תותר רק באזור שיאושר לצורך כך ע"י המועצה. המכליות יחנו כשהן ריקות משפכים, שטופים, עם ברזי ניקוז סגורים ולא תגרומנה למטרדי ריח.  
 

דרישות פרטניות מעסקים לפי פריט בצו רישוי עסקים

קבוצה 6 – מסחר ושונות, 6.8 קניון, פריט 6.8א' – ניהולו

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. וזאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המפורטות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה אזורית עמק לוד (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) - אזה"ת צריפין (מחסני הסוכנות) – מחולק ל-2 אזורים:  

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

אזה"ת ניר צבי – מחולק ל- אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

מרכז מסחרי כפר חב"ד -  תעשייה
חניון חנה וסע – חניית רכבים לטווח קצר, חנות נוחות.

אזורי תעשייה עתידים

משמר השבעה – מחולק ל- 2 אזורים:

 • תעשייה
 • מרכז נופש ופנאי

מרכז מסחרי כפר חב"ד – מסחרי.

 

פריט תיאור העסק טעון רישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי
6.8א'  (קניון) ניהולו מבקש הרישיון בקניון חדש יאפשר גישה פזית של כל בית אוכל הנמצא בקניון, לפיר אוורור מרכזי על מנת לאפשר חיבור מערכת סינון וטיהור אוויר של בית האוכל לפתח יציאה מעל גג הקניון דרך התעלות שבפיר אוורור זה.   בפתח היציאה ימוקם באופן שלא יהווה מטרד סביבתי.   מבקש הרישיון יתקין במוצא השפכים התעשייתיים של העסקים שבקניון למערכת הביוב העירונית, מתקן להפרדת שומנים.     מבקש הרישיון יתחזק את מפריד השומן על פי הוראות היצרן ויפנה את תכולת המפריד בתדירות כזאת שתאפשר לעסק לעמוד בערכי הפליטה לביוב הנדרשים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד 2014.   תכולת המפריד תפונה רק לאתר מאושר על פי דין. מבקש הרישיון ישמור אישורי פינוי ואישרי קליטה של תכולת המפריד, למשך שנה בעסקו ויציגם למחלקה לאיכות סביבה, על פי דרישה.   מבקש הרישיון יציב בחדר/י אשפה ייעודי/ים ומאוורר/ים מכלי איסוף לסוגי הפסולת הבאים בגדול ובמספר על פי הנחיות מחלקת תברואה במועצה: פסולת אורגנית, פסולת אריזות, פסולת יבשה ודחסן קרטונים. כל הפסולת תשלח להטמנה ומחזור באמצעות קבלנים מאושרים.      
 

 

דרישות פרטניות מעסקים לפי פריט בצו רישוי עסקים

קבוצה 7– עינוג ציבורי, נופש וספורט, 7.7 עינוג ציבורי, פריט 7.7 ו' - דיסקוטק

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. וזאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המפורטות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה אזורית עמק לוד (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) - אזה"ת צריפין (מחסני הסוכנות) – מחולק ל-2 אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

אזה"ת ניר צבי – מחולק ל- אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)  
 • אחסנה

מרכז מסחרי כפר חב"ד -  תעשייה
חניון חנה וסע – חניית רכבים לטווח קצר, חנות נוחות.

אזורי תעשייה עתידים

משמר השבעה – מחולק ל- 2 אזורים:

 • תעשייה
 • מרכז נופש ופנאי

מרכז מסחרי כפר חב"ד – מסחרי.

 

פריט תיאור העסק טעון רישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי
7.7ו' דיסקוטק פעילות העסק תעמוד בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990 ובתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) התשנ"ג 1992.   המרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.   הכניסה למבנה הדיסקוטק יהיה מסוג  "מבואה אקוסטית" מבקש הרישיון ייתכן ויידרש להגיש תסקיר אקוסטי מאת אקוסטיקאי מוסמך, שיאשר שהמקום אינו מהווה מטרד רעש לסביבה ויישם את המלצות התסקיר, במידה ויש כאלו, לאחר שנבחנו ואושרו על ידי היחידה לאיכות הסביבה.
 

דרישות פרטניות מעסקים לפי פריט בצו רישוי עסקים

קבוצה 8 – רכב ותעבורה, 8.9 מוסך – מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, פריט 8.9א' – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז.

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. וזאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המפורטות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה אזורית עמק לוד (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) - אזה"ת צריפין (מחסני הסוכנות) – מחולק ל-2 אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)  
 • אחסנה

אזה"ת ניר צבי – מחולק ל- אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

מרכז מסחרי כפר חב"ד -  תעשייה
חניון חנה וסע – חניית רכבים לטווח קצר, חנות נוחות.

אזורי תעשייה עתידים

משמר השבעה – מחולק ל- 2 אזורים:

 • תעשייה
 • מרכז נופש ופנאי

מרכז מסחרי כפר חב"ד – מסחרי.

 

פריט תיאור העסק טעון רישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
8.4ב' תחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית   על פי תב"ע ייעודית
8.9א' מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)   בהתאם לתב"ע שבתוקף ובכפוף למילוי כל הדרישות של גורמי האישור לפי הצו.
 

דרישות פרטניות מעסקים לפי פריט בצו רישוי עסקים

קבוצה 10 –  תעשיה, מלאכה, כימיה, מחצבים 10.8 חומרי חיטוי או ניקוי פריט 10.8ב' – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. וזאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המפורטות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה אזורית עמק לוד (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) - אזה"ת צריפין (מחסני הסוכנות) – מחולק ל-2 אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

אזה"ת ניר צבי – מחולק ל- אזורים:

 • מלאכה (תעשייה)
 • אחסנה

מרכז מסחרי כפר חב"ד -  תעשייה
חניון חנה וסע – חניית רכבים לטווח קצר, חנות נוחות.

אזורי תעשייה עתידים

משמר השבעה – מחולק ל- 2 אזורים:

 • תעשייה
 • מרכז נופש ופנאי

מרכז מסחרי כפר חב"ד – מסחרי.

 

 

פריט תיאור העסק טעון רישוי דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי מדיניות המועצה
10.8ב' אחסונם שלא לצורך מכירה במקום   בהתאם לתב"ע שבתוקף ובכפוף למילוי כל הדרישות של גורמי האישור לפי הצו.