מבוא

 1. הרפורמה ברישוי עסקים החלה ונמצאת כעת בעיצומה 
 2. המועצה האזורית עמק לוד פועלת ליישום הרפורמה מתוך מטרה לשפר ולייעל את הליכי רישוי העסקים, תוך שקיפות מרבית, להקל ככל הניתן על בעלי עסקים המעוניינים שעסקם  יקבל רישיון עסק וליידע אותם בדבר תנאים, מסמכים, דרישות ומגבלות רלבנטיים.
 3. מובהר כי המועצה פועלת ותפעל בתחום רישוי העסקים, תוך הקפדה על מניעת מטרדים ו/או מפגעים מעסקים ומניעת בעיות סיבתיות, בריאותיות, תחבורתיות, בטיחותיות ואחרות, בין לתושבים, בין לבעלי עסקים אחרים ובין לציבור הרחב.
 4. על כל מבקש רישיון עסק לעסק אשר יש לו התכנות לגרימת מטרדים, הפרעות, או מפגעים, סכנה בריאותי וכיו"ב – להיות מודע מלכתחילה למדיניות זו ולכלכל את צעדיו בהתאם.
 5. על מבקש רישיון מעין זה אשר לדעתו ניתן למנוע מטרדים, הפרעות או מפגעים מעסקו או לצמצם אותם באופן מהותי ומשמעותי – להציג זאת באופן מפורט וברור במסגרת הבקשה לרישיון עסק.
 6. במקרים מתאימים, רשות הרישוי תדרוש ממבקש הבקשה קבלת חוות דעת מקצועית של גורם מקצועי בנושאים אלו.
 7. רצוי ומומלץ כי מבקש בקשה לרישיון עסק לעסק שיש לו פוטנציאל לגרימת מטרדים / הפרעות / מפגעים וכיו"ב, יתייעץ באופן מקדמי עם גורם מקצועי בתחום הזה.
 8. קידום האפשרות לקבל רישיון עסק, מחייב ומצריך ממבקש הרישיון עמידה בתנאים ובדרישות הנובעים מאופיו של העסק, ממיקומו ומהוראות הדין השונות החלות לגבי העסק או המתחם הרלבנטי.
 9. תנאים ועקרונות אלו יסייעו לכל אדם או תאגיד המעוניינים להקים עסק הטעון רישיון עסק,  להבין באופן מקדמי את הכללים התנאים והעקרונות של המועצה ביחס להקמת העסק  ולקבלת רישיון העסק וכן את המגבלות שעשויות לחול על האפשרות לקבל רישיון העסק  במקרים רלבנטיים.
 10. מעבר לכל התנאים והדרישות החוקיים והפורמאליים, לרשות הרישוי (וכן לנותני האישור) קיים שיקול דעת ביחס להחלטה בדבר מתן רישיון העסק או סירוב למתן רישיון עסק.
 11. בהמשך לאמור לעיל מפרסמת המועצה מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים ממבקש הרישיון לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, ברשות הרישוי (עירייה, מועצה מקומית,  מועצה אזורית), לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968 להלן: "המפרט האחיד" המפרט האחיד תקף לגבי סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג - 2013