מטרות התכנון

> לגבש חזון תכנוני למועצה.

>להוות בסיס אסטרטגי/סטטוטורי משותף להשגת יעדי חזון המועצה.

> לתאם בין תכנית המתאר של המועצה לתכניות הישובים.

>לתאם בין תכנית המתאר של המועצה לתכניות מחוזיות וארציות

> לתאם בין תכנית המתאר למדיניות משרדי הממשלה.

> להנחות קידום תכניות מפורטות משלימות ותואמות

 

מטרות ויעדי התכנית 

מטרות ויעדים .pdf